Spolek Ametyst - Nebílovy 37, 332 04 608 440 557 info@ametyst21.cz

Pro dospělé

Péče o území

Vývoj lokality a péče o ni

Na tomto místě se dlouhodobě počítá s výstavbou silničního průtahu, a není proto nijak využíváno ani se o něj nijak nepečuje.

 • Sukcese je na většině plochy v pokročilém stádiu, blokována je pouze sešlapem na polních cestách a pěšinách a v jejich nejbližším okolí a údržbou ochranného pásma vedení vysokého napětí, které vede lokalitou ve směru od severozápadu k jihovýchodu.
 • Na malé ploše v jihovýchodním cípu lokality bylo před několika lety vybudováno dětské hřiště, jeho okolí je pravidelně a často sečeno.
 • V ochranném pásmu vedení vysokého napětí (ve kterém podle zákona nesmí růst dřeviny vyšší než 3 m) došlo cca na přelomu let 2019 a 2020 po delší době k jeho údržbě. Ve dvou etapách byly odstraněny všechny dřeviny, na některých místech došlo také k narušení půdního povrchu.
 • Toto opatření výrazně, avšak krátkodobě, ovlivnilo stav lokality, navrátilo část území do počáteční fáze sukcese a obnovilo již zaniklé typy prostředí (zejména otevřené plochy s písčitým povrchem bez vegetace). Během léta 2021 již byly pásy pod vedením znovu téměř zcela zarostlé dřevinami a prakticky nebylo možné poznat, že zde byl nedávno proveden tak silný zásah.
Pohled z mírného svahu, který zarůstá dřevinami, středem směrem do zadní části prochází přímá travnatá cesta. Podzimní výjev – většina dřevin již bez olistění.
Vrch Mikulka – zarůstání dřevinami

Přehled rostlinných a živočišných druhů

Území leží na jižních až jihovýchodních svazích a na písčitém podkladu, vyskytuje se zde řada teplomilných druhů, zejména ze zástupců hmyzu.

rostliny: 

 • Na území nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh rostlin ani žádný druh vedený v Červeném seznamu ohrožených druhů.
 • Značnou část území v současné době pokrývají zvětšující se skupiny křovin, trávníky mezi nimi, původně ovsíkové louky, zarůstají ruderálními a expanzivními druhy. Jen v těsné blízkosti cest, zejména v severní části lokality, rostou suchomilnější druhy rostlin.
 • Suchomilné druhy a druhy mělkých a písčitých půd: např. jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella)mochna stříbrná (Potentilla argentea), jetel rolní (Trifolium arvense), kostřava ovčí (Festuca ovina).
 • Druhy ovsíkových luk (přírodní biotop T1.1 Mezofilní ovsíkové louky): např. řebříček obecný (Achillea millefolium agg.), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), svízel bílý a syřišťový (Galium album, G. verum), škarda dvouletá (Crepis biennis)kakost luční (Geranium pratense) , vikev ptačí (Vicia cracca).
 • Ruderální a expanzivní druhy: kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), vesnovka obecná (Cardaria draba)pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris)kuklík městský (Geum urbanum), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), vratič obecný (Tanacetum vulgare).
 • Invazní druhy: např. zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), křídlatka japonská (Reynoutria japonica).

živočichové:

 • Zejména mezi bezobratlými se zde vyskytuje řada teplo- a suchomilných druhů.
 • Část zde zjištěných druhů blanokřídlého hmyzu je vázána na otevřené písčité plochy (dnes již téměř jen na cestách a v jejich blízkém okolí): např. pískorypka hedvábná (Andrena barbilabris), hedvábnice vratičová (Colletes fodiens, dle červeného seznamu téměř ohrožený druh (NT), ploskočelka šestipásá (Halictus sexcinctus).
 • Pestrá je fauna ptáků, která zahrnuje zejména druhy vázané na otevřené plochy, křoviny či menší porosty stromů. Díky blízké zástavbě se zde vyskytují i druhy žijící v blízkosti člověka (synantropní). Ze zvláště chráněných druhů jsou to např. ohrožení bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), ťuhýk obecný (Lanius collurio), vlaštovka obecná (Hirundo rustica), rorýs obecný (Apus apus) či silně ohrožení krutihlav obecný (Jynx torquilla) nebo krahujec obecný (Accipiter nisus).
 • Zvláště chráněné druhy z ostatních skupin živočichů: kategorie ohrožené druhy: nejméně 6 druhů čmeláků rodu Bombus, nejméně 3 druhy mravenců rodu Formica, veverka obecná (Sciurus vulgaris), brouci – prskavec menší a větší (Brachinus explodens a B. crepitans) , zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), zdobenec skvrnitý (Trichius fasciatus), kategorie silně ohrožené druhy: ještěrka obecná (Lacerta agilis), netopýr večerní (Eptesicus serotinus)netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus).

Zajímavosti

 • Šířka ochranného pásma vedení vysokého napětí, které vede přes lokalitu (110 kV), je pás přímo pod vedením a podél něj až do vzdálenosti 12 m od krajních vodičů.
Vrch Mikulka – zmlazování dřevin v ochranném pásmu elektrického vedení
Vrch Mikulka – zmlazování dřevin v ochranném pásmu elektrického vedení.
 • V části ochranného pásma vyřezané dřeviny silně zmlazují a plochy opět rychle zarostly ještě hustším porostem dřevin než předtím.
Vrch Mikulka – pás bezlesí udržovaný pod elektrickým vedením.
 • V části ochranného pásma je mělká písčitá půda, dosud zde rostly jen roztroušené keře, které nyní byly také vyřezány. Na těchto místech sukcese postupuje o něco pomaleji – zarůstání není tak výrazné. Alespoň dočasně tak mohou tyto plochy rozšířit nabídku prostředí pro teplo- a suchomilné druhy živočichů a rostlin.
 • Ve stěně při vstupu na lokalitu od FN Plzeň jsou odhaleny jednotlivé půdní horizonty.
Vrch Mikulka – jednotlivé půdní horizonty.
 • V roce 2008 a 2013 na tomto území Spolek Ametyst provedl biologický průzkum jako součást podkladů pro plánovaný silniční průtah. V roce 2008 byl proveden také průzkum botanický, v r. 2013 jen zoologický (denní a noční motýli, brouci, blanokřídlí, plazi, ptáci, savci).
Skip to content