Spolek Ametyst - Nebílovy 37, 332 04 608 440 557 info@ametyst21.cz

Pro dospělé

Péče o území

 • v území se dlouhodobě počítá s výstavbou silničního průtahu a není proto dlouhodobě nijak využíváno ani se o něj nijak nepečuje
 • sukcese je na většině plochy v pokročilém stádiu, blokována je pouze sešlapem na polních cestách a pěšinách a v jejich nejbližším okolí (poměrně vysoká návštěvnost – pěší zkratka z Roudné do Bolevce, místo pro venčení psů, a údržbou ochranného pásma vedení vysokého napětí, které vede lokalitou ve směru od severozápadu k jihovýchodu
 • na malé ploše v jihovýchodním cípu lokality bylo před několika lety vybudováno dětské hřiště, jeho okolí je pravidelně sečeno
 • v ochranném pásmu vedení vysokého napětí (ve kterém podle zákona nesmí růst dřeviny vyšší než 3 m) došlo v uplynulých letech po dlouhé době k jeho údržbě. Ve dvou etapách byly odstraněny všechny dřeviny, na některých místech došlo i k narušení půdního povrchu. Toto opatření výrazně ovlivnilo stav lokality, navrátilo část území do počáteční fáze sukcese a obnovilo již zaniklé typy prostředí (zejména otevřené plochy s písčitým povrchem bez vegetace). 
Pohled z mírného svahu, který zarůstá dřevinami, středem směrem do zadní části prochází přímá travnatá cesta. Podzimní výjev – většina dřevin již bez olistění.
Vrch Mikulka – zarůstání dřevinami

Přehled rostlinných a živočišných druhů

Území leží na jižních až jihovýchodních svazích a na písčitém podkladu, vyskytuje se zde řada teplomilných druhů zejména hmyzu.

rostliny: 

 • v území nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh rostlin ani žádný druh vedený v Červeném seznamu ohrožených druhů
 • značnou část území v současné době pokrývají zvětšující se skupiny křovin, trávníky mezi nimi, původně ovsíkové louky, zarůstají ruderálními a expanzivními druhy. Jen v těsné blízkosti cest zejména v severní části lokality rostou suchomilnější druhy rostlin.
 • Suchomilné druhy a druhy mělkých a písčitých půd: př. jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), mochna stříbrná (Potentilla argentea), jetel rolní (Trifolium arvense), kostřava ovčí (Festuca ovina)
 • Druhy ovsíkových luk (přírodní biotop T1.1 Mezofilní ovsíkové louky): př. řebříček obecný (Achillea millefolium agg.), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) , svízel bílý a syřišťový (Galium album, G. verum), škarda dvouletá (Crepis biennis), kakost luční (Geranium pratense) , vikev ptačí (Vicia cracca)
 • Ruderální druhy a expanzivní druhy: kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), vesnovka obecná (Cardaria draba), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), kuklík městský (Geum urbanum) , třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), vratič obecný (Tanacetum vulgare)
 • Invazní druhy: př. zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), trnovník akát (Robinia pseudacacia), křídlatka japonská (Reynoutria japonica)

živočichové:

 • Zejména mezi bezobratlými se zde vyskytuje velké množství teplo a suchomilných druhů
 • Více zde zjištěných druhů z řádu blanokřídlých je vázáno na otevřené písčité plochy (dnes již téměř jen na cestách a v jejich blízkém okolí): př. pískorypka hedvábná (Andrena barbilabris) , hedvábnice vratičová (Colletes fodiens, dle Červeného seznamu téměř ohrožený druh (NT), ploskočelka šestipásá (Halictus sexcinctus)
 • Pestrá je fauna ptáků, která zahrnuje zejména druhy vázané na otevřené plochy a křoviny či porosty stromů a druhy žijící v blízkosti člověka (synantropní). Ze zvláště chráněných druhů jsou to např. ohrožení bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) , slavík obecný (Luscinia megarhynchos) , ťuhýk obecný (Lanius collurio) , vlaštovka obecná (Hirundo rustica) , rorýs obecný (Apus apus) či silně ohrožení krutihlav obecný (Jynx torquilla) nebo krahujec obecný (Accipiter nisus).
 • Zvláště chráněné druhy z ostatních skupin živočichů: ohrožené druhy: nejméně 6 druhů čmeláků rodu Bombus, nejméně 3 druhy mravenců rodu Formica, veverka obecná (Sciurus vulgaris), brouci prskavec menší a větší (Brachinus explodens a B. crepitans) , zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), zdobenec skvrnitý (Trichius fasciatus) , silně ohrožené druhy: ještěrka obecná (Lacerta agilis), netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus).

Zajímavosti

 • V části ochranného pásma vyřezané dřeviny silně zmlazují a plochy opět rychle zarostou ještě hustším porostem dřevin než předtím
Vrch Mikulka – zmlazování dřevin v ochranném pásmu elektrického vedení
Vrch Mikulka – zmlazování dřevin v ochranném pásmu elektrického vedení.
 • V části ochranného pásma je mělká písčitá půda, dosud zde rostly jen roztroušené keře, které nyní byly také vyřezány.
Vrch Mikulka – pás bezlesí udržovaný pod elektrickým vedením.
 • Dá se předpokládat, že na těchto místech bude sukcese postupovat pomaleji – nebudou zarůstat tak rychle – a mohou představovat důležité prostředí pro teplo a suchomilné druhy živočichů a rostlin.
 • Šířka ochranného pásma vedení vysokého napětí, které vede pře lokalitu (110 kV) je pás přímo pod vedením a podél něj až do vzdálenosti 12 m od krajních vodičů.
 • Ve stěně při vstupu na lokalitu od FN Plzeň jsou odhaleny jednotlivé půdní horizonty.
Vrch Mikulka – jednotlivé půdní horizonty.
 • V roce 2008 a 2013 na tomto území Spolek Ametyst provedl biologický průzkum pro potřeby zpracování podkladů pro plánovaný silniční průtah. V roce 2008 i botanický, v r. 2013 jen zoologický (denní a noční motýli, brouci, blanokřídlí, plazi, ptáci, savci).
Skip to content