Spolek Ametyst - Nebílovy 37, 332 04 608 440 557 info@ametyst21.cz

Pro dospělé

Lobezský park

  • část území je bez jakékoliv péče a zarůstá, část je pravidelně sečená tak, aby byly trávníky využitelné pro pobyt návštěvníků a z estetických důvodů
  • cílům péče je přizpůsoben způsob sečení a také mechanizace: seče se často (někde i jedenkrát měsíčně), celé plochy naráz, velmi nízko u země, většina ploch je sečena samohybnými rotačními sekačkami (traktůrky) – rychlé, současně sbírá posečenou travní hmotu
  • sukcese vodních ploch: zazemňování (stávají se mělčími) a zarůstání vodními rostlinami (zmenšování plochy volné hladiny). Jednou za několik let (až desítek let) bude potřeba tůně odbahnit, častěji možná zmenšit rozsah porostů orobince a dalších vodních rostlin. V roce 2018 proběhla po velmi dlouhé době obnova tůní v lesoparku, jezírka u řeky byla vybudována v r. 2015 a nachází se v jen o něco pokročilejším stadiu sukcese.

Přehled rostlinných a živočišných druhů

rostliny: 

  • expanzivní a invazní druhy: třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), vratič obecný (Tanacetum vulgare), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), trnovník akát (Robinia pseudacacia)
  • vodní rostliny: orobinec (Typha sp.) , kosatec žlutý (Iris pseudacorus)
  • dřeviny: topol černý vlašský (Populus nigra var. Italica) – sloupové topoly podél řeky

živočichové:

  • zajímaví jsou zejména živočichové vázaní na vodní a mokřadní biotopy – bezobratlí (splešťule blátivá, šidélka, šídla a vážky), obojživelníci čolek obecný (Lissotriton vulgaris , zvláště chráněný – silně ohrožený), ropucha obecná (Bufo bufo, ohrožený druh) , zelení skokani (Pelophylax esculentus komplex, zvláště chráněné druhy v různých kategoriích ochrany), ptáci například volavka popelavá (Ardea cinerea) .
  • V lesoparkové části se staršími dřevinami jsou hojní šplhavci – strakapoud velký (Dendrocopos major) , žluna zelená (Picus viridis) a další druhy hnízdící v dutinách, například sýkory, brhlík lesní (Sitta europaea) apod.

Zajímavosti

  • v našich vodách žijí tři druhy zelených skokanů – skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus), skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae) a skokan zelený (Pelophylax esculentus), přičemž poslední jmenovaný je křížencem obou předchozích druhů (způsob křížení je poměrně složitý) a často žije na jednom místě alespoň s jedním z rodičovských druhů. Jednotlivé druhy (zejména skokan zelený (Pelophylax esculentus) jsou poměrně obtížně odlišitelné podle vzhledu, pro cvičené ucho trochu snáze podle hlasových projevů, někdy se proto uvádí souhrnně jako „zelení skokani“ s latinským označením Pelophylax esculentus complex.
Skip to content