Spolek Ametyst - Nebílovy 37, 332 04 608 440 557 info@ametyst21.cz

Pro dospělé

Lobezský park

Vývoj lokality a péče o ni

Část území je bez jakékoliv péče a zarůstá, část je pravidelně sečená. Důvody jsou jednak estetické, jednak praktické. Trávníky jsou využitelné pro pobyt návštěvníků.

  • Cílům péče je přizpůsoben způsob sečení a také mechanizace: sečou se často (někde i jedenkrát měsíčně) celé plochy naráz, velmi nízko u země, většina ploch je sečena samohybnými rotačními sekačkami (traktůrky), které jsou rychlé, současně sbírají posečenou travní hmotu.
  • Sukcese (samovolný vývoj) vodních ploch: zazemňování (stávají se mělčími) a zarůstání vodními rostlinami (zmenšování plochy volné hladiny). Jednou za několik let (až desítek let) bude potřeba tůně odbahnit, častěji možná zmenšit rozsah porostů orobince a dalších vodních rostlin.
  • V roce 2018 proběhla po velmi dlouhé době obnova tůní v lesoparku, jezírka u řeky byla vybudována v r. 2015 a nachází se v pouze mírně pokročilém stádiu sukcese.

Přehled rostlinných a živočišných druhů

Rostliny: 

  • Expanzivní a invazní druhy: třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), vratič obecný (Tanacetum vulgare), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), trnovník akát (Robinia pseudoacacia).
  • Vodní rostliny: orobinec (Typha sp.)kosatec žlutý (Iris pseudacorus).
  • Dřeviny: topol černý vlašský (Populus nigra var. Italica) – sloupové topoly podél řeky.

Živočichové:

  • Zajímaví jsou zejména živočichové vázaní na vodní a mokřadní biotopy – bezobratlí, jako splešťule blátivá, šidélka, šídla a vážky, obojživelníci, mezi něž patří čolek obecný (Lissotriton vulgaris, zvláště chráněný – silně ohrožený), ropucha obecná (Bufo bufo, ohrožený druh), zelení skokani (Pelophylax esculentus komplex, zvláště chráněné druhy v různých kategoriích ochrany), ptáci, například volavka popelavá (Ardea cinerea).
  • V lesoparkové části se staršími dřevinami jsou hojní šplhavci – strakapoud velký (Dendrocopos major), žluna zelená (Picus viridis) a další druhy hnízdící v dutinách, například sýkory, brhlík lesní (Sitta europaea) apod.
  • Rozptýlené křoviny v loukách vyhledávají například zvláště chránění ptáci – slavík obecný (Luscinia megarhynchos) nebo ťuhýk obecný (Lanius collurio).

Zajímavosti

  • V našich vodách žijí tři druhy zelených skokanů – skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus), skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae) a skokan zelený (Pelophylax esculentus), přičemž poslední jmenovaný je křížencem obou předchozích druhů (způsob křížení je poměrně složitý) a často žije na jednom místě alespoň s jedním z rodičovských druhů. Jednotlivé druhy (zejména skokan zelený (Pelophylax esculentus)) jsou poměrně obtížně odlišitelné podle vzhledu. Cvičené ucho je však odliší podle hlasových projevů. Někdy se proto uvádí souhrnně jako „zelení skokani“ s latinským označením Pelophylax esculentus complex.
Skip to content