Spolek Ametyst - Nebílovy 37, 332 04 608 440 557 info@ametyst21.cz

Pro dospělé

Hradiště

  • Prostor pravěkého hradiště je v současnosti bez hospodářského využití, postupuje zde přirozená sukcese směřující k zapojenému porostu dřevin.  
  • Přírodovědně nejcennější části lokality představují jižní a západní výslunné svahy. Pozvolným zarůstáním dřevinami dochází k ubývání počtu druhů rostlin i bezobratlých živočichů a stále více převládá několik málo konkurenčně silných druhů trav a dřevin – především trnka obecná (Prunus spinosa), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), javor klen (Acer pseudoplatanus) a ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatior).
  • Vhodný management pro zarůstající stráně: Kácení stromů, výřez křovin, systematická likvidace akátu, místy ruční kosení, jednoznačně nejvhodnější by bylo alespoň občasné přepasení. Průběh obnovy by bylo žádoucí zároveň dokumentovat a monitorovat.
  • Luční porost na plošině (tvoří převážnou většinu plochy) vlivem absence hospodaření postupně degraduje. Biotop mezofilních ovsíkových luk je nahrazován druhově chudými porosty. Převažuje expanzní ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) a další konkurenčně silné druhy trav. Zároveň je prostor pozvolna osidlován keři a stromy.
Fotografie zachycuje bílé květy a poupata trnky na neolistěné větvičce. Květ se skládá z pěti korunních plátků, uprostřed jsou nápadné oranžové tyčinky.
Květy trnky obecné (Prunus spinosa)
Na obrázku jsou vyfoceny zralé modré plody trnky na větvičce s listy. V pozadí porost křovin.
Trnka obecná (Prunus spinosa)

Přehled rostlinných a živočišných druhů

rostliny a živočichové: 

Na snímku je zachycen detail větvičky trnovníku s několika převislými hroznovitými květenstvími, která jsou složena z bílých květů.
Květenství trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia)
Na modrém pozadí nebe vidíme kmen a olistěné větve vzrostlého akátu.
Trnovník akát (Robinia pseudoacacia)
Na fotografii vidíme v popředí rozvolněný trs ovsíku vyvýšeného na okraji louky. Na pozadí je pole a pás křovin a nižších stromů.
Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius)
Na pozadí rozkvetlé louky se nachází detail nažloutlého květenství trávy ovsíku vyvýšeného, skládajícího se z jednotlivých klásků s osinou.
Květenství ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius)

Zajímavosti

  • Najdeme zde zbytky výslunných strání s horninovými výchozy, na které je vázána řada teplomilnějších původních druhů rostlin a drobných živočichů.
  • Jedná se o prostor bývalého opevněného hradiště z doby bronzové a halštatské, které využívalo strategickou polohu mezi meandry řeky Úhlavy. Ze západu, severu a východu obklopuje plochu výrazný hlinitokamenitý val. Na jihu je sráz k řece nejstrmější, proto zde pravděpodobně bylo jen lehčí opevnění. Převýšení plochy hradiště a řeky činí až 37 m. Opevněná plocha zabírá asi 1,5 ha.
  • Na mapách z 19. století je patrné, že plošina hradiště byla využívána jako orná půda a svahy jako pastviny dobytka. Na leteckém snímku z poloviny 20. století je ještě prakticky celé území hradiště nezalesněno. V posledních desítkách let není území nijak obhospodařováno a dochází k postupnému rozvoji a zvyšování podílu ploch se zapojenými porosty dřevin.
  • V minulosti se zde také těžil písek.
  • Lokalita je pro rok 2020 zařazena do zásobníku lokalit pro patronaci – jedná se o projekt Skautského institutu s názvem Patronáty. Skautské oddíly nebo školní kolektivy si mohou vybrat lokalitu/y a minimálně dvakrát ročně zde provádět potřebný management. Každá lokalita má svého průvodce (přírodovědce), který zprostředkovává propojení oddílů a správců pozemku a zároveň dohlíží na správnou realizaci opatření a seznamuje skauty s přírodovědnými hodnotami území.

Skip to content