Spolek Ametyst - Nebílovy 37, 332 04 608 440 557 info@ametyst21.cz

Začni objevovat – Pro děti

Začni objevovat – Pro děti

Hradiště

Objev místo pravěkého hradiště, které najdeš v jižní části města Plzně, v blízkosti stejnojmenné vesnice Hradiště. Tato vesnice postupně srostla se samotným městem.

Přečti si následující texty a splň úkoly. Úkoly navíc můžeš dodělat ve svém volném čase nebo jindy ve škole, po domluvě se svým učitelem nebo učitelkou.

Trnka obecná (Prunus spinosa), Alternativní text: Na obrázku jsou zralé modré plody trnky na větvičce s listy. V pozadí porost křovin.

Trnka obecná (Prunus spinosa)

Pohled do historie

Na místě dnešní vyhlídky na Hradišti se v době bronzové a halštatské nacházelo pravěké hradiště. Mělo výhodné umístění mezi meandry řeky Úhlavy. Právě v meandru řeky byl ve středověku postaven dvůr U Hradu. Hradiště pak patřilo různým plzeňským měšťanům, chvíli i dominikánskému klášteru. Teprve potom připadlo toto území městu Plzni. Díky dostatku vody a blízkosti města zde v 17. století vznikly dva hamry, kolem kterých vyrostla malá osada. Později byla půda rozdělena do ještě menších částí a více majitelům. V 19. století vznikla místní kaplička. Na mapách z 19. století je vidět plošina hradiště. Je na ní orná půda a svahy slouží jako pastviny dobytka. Po první světové válce vznikaly nové usedlosti i domy plzeňských dělníků. V té době v Hradišti stále fungoval hamr a byly tu továrničky na nábytek (firma Černý) a na mazadla a tuky (firma Hastrlík). Na leteckém snímku z poloviny 20. století je ještě prakticky většina území hradiště nezalesněna. V posledních desítkách let je celé území bez hospodaření a dochází k postupnému rozvoji a zvyšování podílu ploch se zapojenými porosty dřevin. 

Co zde žije a roste

Najdeme zde zbytky výslunných strání s horninovými výchozy (odkrytá skála), na kterých se vyskytuje řada teplomilných původních druhů rostlin a drobných živočichů. Můžeš zde vidět hlaváč žlutavý , mařinku psí nebo rozchodník skalní. Na slunci se zde ráda vyhřívá zvláště chráněná ještěrka obecná.

Malá nápověda: slavík obecný, rorýs obecný, vlaštovka obecná, krutihlav obecný, kavka obecná.

Sukcese

Co vlastně slovo sukcese znamená? 

“Když rostliny rostou, mění své prostředí například vytvářením většího stínu nebo ovlivňováním úrodnosti půdy. Nakonec se místo stane méně vhodné pro rostliny, které tam právě rostou, a vhodnější pro rostliny s odlišnými požadavky. Protože semena a výtrusy se snadno přenášejí vzduchem, začne se tu dařit mladým rostlinám jiných druhů a celé společenstvo se mění. Nakonec převládne zcela nová skupina rostlin, které zvítězily v boji o světlo, vodu a živiny. S postupem změn vegetace dochází i ke změnám živočišných populací, neboť tím, jak se střídají rostliny, se mění také dostupná potrava a nabízený úkryt pro živočichy. Přírodní sukcese je řádný a předvídatelný sled změn v rostlinstvu osídlujícím určité území.” zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/Sukcese_(ekologie)

Tyto změny pokračují tak dlouho, dokud se společenstvo rostlin a živočichů na tomto místě neustálí v tzv. vrcholném stádiu. V České republice je to les. Jednou větou a zjednodušeně – pokud přestaneme louku sekat, postupně zaroste a stane se z ní les. 

Na zarůstajících plochách se daří tzv. invazním a expanzivním druhům. Jsou to druhy rostlin, které se na daném místě díky vhodným podmínkám snadno šíří. Expanzivní jsou domácí druhy (druhy běžné v České republice) a invazivní pochází z jiných míst naší planety, ze kterých je většinou přivezl člověk. Nejproblematičtější invazní druh v Hradišti je trnovník akát (Robinia pseudoacacia) a expanzní druh je trnka obecná (Prunus spinosa).

Trnovník akát (Robinia pseudoacacia), Alt.text: Na modrém pozadí nebe vidíme kmen a olistěné větve vzrostlého akátu.

Trnovník akát (Robinia pseudoacacia)

Pozorně si prohlédni následující tři mapy. Která z vět říká pravdu a která ne?

1938

2003

2021

Skip to content